Project

De voorbereiding en aanleg van de RijnGouwelijn, is in handen van de projectorganisatie RijnGouwelijn. Opdrachtgever van deze projectorganisatie, is de provincie Zuid-Holland. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met betrokken gemeenten, ProRail en Rijkswaterstaat.

De RijnGouwelijn-Oost (Gouda-Leiden-Oegstgeest), bevindt zich op dit moment in de overgangsfase van voorbereiding naar uitvoering. Zo is in Alphen aan den Rijn en Gouda de schop al in de grond gegaan. In Leiden wordt op 7 maart 2007 een ja/nee referendum gehouden over het exacte tracé tussen Leiden Lammerschans en Leiden Centraal.

Stuurgroep
Elke maand komt de stuurgroep RijnGouwelijn bijeen. In de stuurgroep hebben betrokken bestuurders van de gemeenten langs het trace zitting. In de stuurgroep zijn ook ProRail en Rijkswaterstaat partner. Gedeputeerde Martin Huls van de provincie Zuid-Holland is voorzitter. Belangrijke besluiten worden door de stuurgroep in gezamenlijkheid genomen. Hiervoor kan een extra vergadering worden ingelast.

Kosten RijnGouwelijn
De kosten van de RijnGouwelijn-Oost bedragen ongeveer 300 miljoen euro. De kosten van de RijnGouwelijn-West, zijn (onder voorbehoud) ongeveer 180 miljoen euro. Tussen de provincie Zuid-Holland en de betrokken gemeente is in 2005 een overeenkomst gesloten. In juli en augustus 2006 zijn er overeenkomsten ondertekend met Zoeterwoude, Gouda en Leiden. Hierin zijn aanvullende afspraken gemaakt. Persberichten hierover, vindt u op onze website onder het kopje ‘pers’.

Milieueffectrapportage (MER)
Het deel van de RijnGouwelijn-West (tussen Leiden-Oegstgeest en de kust), bevindt zich in een andere fase dan de RijnGouwelijn-Oost. Voor het westelijk deel van het traject moet het voorkeurstracé nog worden bepaald. Hiertoe wordt een MER 2e fase uitgevoerd. Op dit moment zijn er nog twee tracé-alternatieven. De twee alternatieven wordenmet gemeenten en betrokken partijen teruggebracht naar één voorkeurstracé. De RijnGouwelijn-Oost gaat vanaf eind 2010 rijden, terwijl de RijnGouwelijn-West uiterlijk in 2013 volgt.